ΣΑΙΕΕΚ
Σύνδεσμος Αντιπροσώπων Ιατρικού και Επιστημονικού Εξοπλισμού Κύπρου
24 Χρόνια
Εκπροσώπηση των συμφερόντων των μελών μας
Previous slide
Next slide

Προφίλ ΣΑΙΕΕΚ

Ιστορικά στοιχεία της εξέλιξης του συνδέσμου

Ο ΣΑΙΕΕΚ, “Σύνδεσμος Αντιπροσώπων Ιατρικού και Επιστημονικού Εξοπλισμού Κύπρου”, ιδρύθηκε το 1999, με συμμετοχή 16 εταιριών που ασχολούνται κυρίως με την εισαγωγή Ιατρικού και Επιστημονικού Εξοπλισμού. Έκτοτε διατελούσε υπό την αιγίδα του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΚΕΒΕ). Από το 2018 και μετά είναι μέλος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ).

O ΣΑΙΕΕΚ διοικείται από 7μελές συμβούλιο, πιου ανανεώνεται κάθε 3 έτη από τη Γενική Συνέλευση των μελών.

Στον Σύνδεσμο δημιουργήθηκαν επιτροπές, με συγκεκριμένο αντικείμενο όπως:

α) Ομάδα εργασίας προμηθευτών, που σχετίζονται με τα προϊόντα καταλόγου Ζ

β) Ομάδα Διαγνωστικών  Αντιδραστηρίων, Αντιδραστηρίων Βιο-ιατρικής Έρευνας και Αναλώσιμου Υγειονομικού και Εργαστηριακού Υλικού. (IVD)

γ) Ομάδα Ιατρικών Μηχανημάτων (MD)

Οι επιτροπές αυτές διέπονται από κοινά αποδεκτούς κανόνες λειτουργίας και λειτουργούν με τρόπο ώστε να επιταχύνεται το έργο του εκάστοτε συμβουλίου.

Ανά περίπτωση και εφόσον το ΔΣ κρίνει απαραίτητο οι επιτροπές αυτές μπορεί να διευρυνθούν.

Σκοποί ιδρυσης

Οι βασικοί σκοποί ίδρυσης του συνδέσμου

number17

Οργάνωση & σύνδεση

Η οργάνωση και η σύνδεση σε ένα σώμα των αντιπροσώπων και διανομέων Ιατρικού, Αναλυτικού, Διαγνωστικού και άλλου συναφούς Επιστημονικού Εξοπλισμού και των σχετικών αναλωσίμων, υπό την αιγίδα του ΚΕΒΕ.

number16

Πρόοδος, ανάπτυξη & αναβάθμιση

Η πρόοδος, ανάπτυξη και αναβάθμιση γενικά του τομέα της Υγείας στην Κύπρο και ειδικότερα η παροχή στο καταναλωτή των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 3.1. τα οποία όμως να συνάδουν με υψηλές διεθνείς προδιαγραφές.

number15

Ποιοτική υγειονομική ανάπτυξη

Η ηθική εξύψωση, η ανάπτυξη πνεύματος συναδέλφωσης, αλληλεγγύης αλληλοκατανόησης, εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των μελών.

number14

Ελεύθερος ανταγωνισμός & ισότητα

Η ανάπτυξη κλίματος ίσης μεταχείρισης και ελεύθερου και υγιειούς ανταγωνισμού μεταξύ των μελών.

number13

Προώθηση & επίλυση προβλημάτων

Η οργανωμένη προώθηση των εκάστοτε καλώς νοούμενων επαγγελματικών συμφερόντων και επίλυση προβλημάτων των μελών του Συνδέσμου.

number12

Ρύθμιση σχέσεων & διαφορών

Η ρύθμιση των σχέσεων και/ή δια συλλογικών διαπραγματεύσεων ή συμφωνιών ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου μέσου διευθέτησης των διαφορών μεταξύ των μελών.

number11

Ενίσχυση εξωστρέφειας

Η υποβοήθηση των μελών δια την επίτευξη επαφής μετά διαφόρων Οργανισμών του Εξωτερικού δια την εισαγωγή ή εξαγωγή προϊόντων συναφών προς το επάγγελμα.

number10

Συνεργασία με αρχές & φορείς

Η διεξαγωγή κάθε πράξης με οποιαδήποτε Κυβερνητική, Δημοτική, Κοινοτική ή άλλη Αρχή ή με οποιαδήποτε Εταιρεία ή Πρόσωπο, όπου ήθελε κριθεί αναγκαίο ή βοηθητικό κατά τις περιστάσεις προς πραγμάτωση των σκοπών του Συνδέσμου.

number9

Σύσφιξη Δεσμών

Η ανάπτυξη της επικοινωνίας και η σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των μελών του Σωματείου με κάθε πρόσφορο τρόπο που οδηγεί στην κοινωνική, επαγγελματική, ηθική και υλική αλληλεγγύη.

Τελευταία νέα

Ενημερώσεις, δελτία τύπου και δημοσιεύματα

Δελτία τύπου

Λίγα Λόγια για τον ΣΑΙΕΕΚ

Ο ΣΑΙΕΕΚ, “Σύνδεσμος Αντιπροσώπων Ιατρικού και Επιστημονικού Εξοπλισμού Κύπρου”, ιδρύθηκε το 1999, με συμμετοχή 16 εταιριών που ασχολούνται κυρίως με την εισαγωγή Ιατρικού και Επιστημονικού

Περισσοτερα