Ιστορικό

Ιστορικό ΣΑΙΕΕΚ

Ιστορικό Ίδρυσης και βασικοί στόχοι

 Το σωματείο μας ιδρύθηκε στις 20/07/1999, μετά από ιδιωτική πρωτοβουλία μερικών εταιριών, που είχαν δει την αναγκαιότητα συναίνεσης, συνεργασίας και συνέργειας στα κοινά προβλήματα, που αντιμετώπιζε ο τομέας μας.  

Σκοποί ιδρυσης

Οι βασικοί σκοποί ίδρυσης του συνδέσμου

number17

Οργάνωση & σύνδεση

Η οργάνωση και η σύνδεση σε ένα σώμα των αντιπροσώπων και διανομέων Ιατρικού, Αναλυτικού, Διαγνωστικού και άλλου συναφούς Επιστημονικού Εξοπλισμού και των σχετικών αναλωσίμων, υπό την αιγίδα του ΚΕΒΕ.

number16

Πρόοδος, ανάπτυξη & αναβάθμιση

Η πρόοδος, ανάπτυξη και αναβάθμιση γενικά του τομέα της Υγείας στην Κύπρο και ειδικότερα η παροχή στο καταναλωτή των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 3.1. τα οποία όμως να συνάδουν με υψηλές διεθνείς προδιαγραφές.

number15

Ποιοτική υγειονομική ανάπτυξη

Η ηθική εξύψωση, η ανάπτυξη πνεύματος συναδέλφωσης, αλληλεγγύης αλληλοκατανόησης, εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των μελών.

number14

Ελεύθερος ανταγωνισμός & ισότητα

Η ανάπτυξη κλίματος ίσης μεταχείρισης και ελεύθερου και υγιειούς ανταγωνισμού μεταξύ των μελών.

number13

Προώθηση & επίλυση προβλημάτων

Η οργανωμένη προώθηση των εκάστοτε καλώς νοούμενων επαγγελματικών συμφερόντων και επίλυση προβλημάτων των μελών του Συνδέσμου.

number12

Ρύθμιση σχέσεων & διαφορών

Η ρύθμιση των σχέσεων και/ή δια συλλογικών διαπραγματεύσεων ή συμφωνιών ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου μέσου διευθέτησης των διαφορών μεταξύ των μελών.

number11

Ενισχυση εξωστρέφειας

Η υποβοήθηση των μελών δια την επίτευξη επαφής μετά διαφόρων Οργανισμών του Εξωτερικού δια την εισαγωγή ή εξαγωγή προϊόντων συναφών προς το επάγγελμα.

number10

Συνεργασία με αρχές & φορείς

Η διεξαγωγή κάθε πράξης με οποιαδήποτε Κυβερνητική, Δημοτική, Κοινοτική ή άλλη Αρχή ή με οποιαδήποτε Εταιρεία ή Πρόσωπο, όπου ήθελε κριθεί αναγκαίο ή βοηθητικό κατά τις περιστάσεις προς πραγμάτωση των σκοπών του Συνδέσμου.

number9

Σύσφιξη Δεσμών

Η ανάπτυξη της επικοινωνίας και η σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των μελών του Συνδέσμου με κάθε πρόσφορο τρόπο που οδηγεί στην κοινωνική, επαγγελματική, ηθική και υλική αλληλεγγύη.

Στο ΣΑΙΕΕΚ έχουν υπηρετήσει 9 Συμβούλια και διανύουμε τη θητεία του 10ου Συμβουλίου, ενώ παράλληλα έχει μετατραπεί από Σύνδεσμο σε Σωματείο.

Επίσης ήμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής οικογένειας της MedTech και ακολουθούμε τον Κώδικα Ηθικής Επιχειρηματικής Πρακτικής από το 2018, ενώ έχουμε υιοθετήσει και τον νέο Code of Ethical Business Practice.
Αποτελεί μέλος της ΟΕΒ από το 2018 και ο εκάστοτε Πρόεδρος συμμετέχει στην Επιτροπή Υγείας της ΟΕΒ.
Λόγω της εξειδίκευσης των προβλημάτων, αναπτύχθηκαν επιτροπές, που συνεδριάζουν για τα θέματα του κάθε κλάδου και επιταχύνουν τις διαδικασίες επαγρύπνησης του ΣΑΙΕΕΚ.